Centrum Jana Pawła II

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” powstała w 1991 roku. Prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży, ciągle ją rozszerzając, by dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, zaniedbanych i osieroconych nieść pomoc materialną, opiekuńczo-wychowawczą i duchową (cel: „wspomagać we wzrastaniu wewnętrznym i kształtowaniu chrześcijańskiego systemu wartości”). Fundacja prowadzi też działalność z zakresu pomocy społecznej (w Przeworsku warsztaty terapii zajęciowej i schronisko dla bezdomnych kobiet; w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn i zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny).

 

Początki Fundacji związane są z wielką troską duszpasterską o dzieci i młodzież, która towarzyszyła ks. Franciszkowi Rząsie – diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży diecezji przemyskiej. Dzięki otwartości wiernych, zaangażowanych w pomoc potrzebującym, powstaładniu 1 lipca 1991 roku Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z siedzibą w Dynowie.

Założyciel Fundacji, ks. Franciszek Rząsa, określił cele Fundacji, mianowicie: wszechstronną pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym w myśl Ewangelii i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, szczególnie obejmując opieką dzieci i młodzież znajdujące się w trudnych warunkach. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów Fundacja prowadzi działalność społeczną, edukacyjną, szczególnie w zakresie charytatywnym i formacji duchowej.

Siedzibą Fundacji był dawny dwór Trzecieskich w Dynowie. Obiektem tym już wcześniej opiekował się ks. Franciszek. w 1988 roku ksiądz otrzymał propozycję od rodziny Trzecieskich i Moysów  przejęcia  zdewastowanego dworu w Dynowie (w zamian za dożywotnią opiekę nad czterema sędziwymi lokatorkami), dla celów duszpasterstwa młodzieży. Wcześniej z taką propozycją rodzina zwróciła się do ks. Biskupa Ordynariusza, który skierował ją do duszpasterza młodzieży ks. Franciszka. Mimo wielkich obaw i braku jakiegokolwiek zabezpieczenia materialnego dla spełnienia oczekiwań ofiarodawców, ks. Franciszek oddał to Bożej Opatrzności. Być może to heroiczne podejście było wynikiem owego umocnienia przez Ojca św. Jana Pawła II w czasie pamiętnej pielgrzymki z turystami rzeszowskimi w 1985 roku. Jak wspomina Ksiądz Franciszek – było to bardzo znaczące spotkanie i znaczący uścisk dłoni, wtedy odczuł Ksiądz jakby przepływ prądu. Był to wyraźny znak, a może przekazanie mocy duchowej, czy „promieni łask”.

Ponieważ umowę z rodziną właścicieli dworu nie mógł podpisać ks. Franciszek, dlatego na jego gorąca prośbę uczynił to ówczesny proboszcz Dynowa, ks. Dziekan Józef Ożóg, w 1988 roku Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości rolnej w Dynowie wraz z zabudowaniami od ofiarodawców z rodu Trzecieskich, a mianowicie Pani Kingi Moysa i Pani Teresy Gołąb, z notarialnym zobowiązaniem opieki nad ofiarodawczynią i lokatorkami. Formalnie zostało to potwierdzone umową z dnia 31 grudnia 1990 roku, zawartą pomiędzy Parafią w Dynowie reprezentowaną przez ks. Proboszcza Józefa Ożoga, a Wydziałem Duszpasterskim Kurii Biskupiej – Referatem Duszpasterstwa Młodzieży w Przemyślu reprezentowanym przez ks. Franciszka Rząsę i Grupę Apostolską. Od tego czasu rozpoczęto remonty zniszczonego dworku i spichlerza, które były finansowane przez ks. Franciszka (środki finansowe były pozyskiwane od innych kapłanów i ofiar wiernych).

W gronie zaangażowanych osób były prowadzone rozmowy i poszukiwania dotyczące formuły prowadzenia apostolstwa w zakresie wszechstronnej pomocy młodzieży. Tak powstał zamysł zorganizowania Fundacji, której będzie patronował Jan Paweł II. Fundacja została zarejestrowana w sądzie administracyjnym w Warszawie z datą16 października 1991 roku, w rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Apostolską, pod numerem 16670 (nr obozowy św. Maksymiliana Kolbego). Upatrujemy w tym znak szczególnego Bożego Błogosławieństwa dla dzieła Fundacji.

Po osiągnięciu osobności prawnej Fundacja mogła przejmować różne darowizny, dlatego wkrótce Parafia Rzymsko-Katolicka w Dynowie przekazała posiadłość przy ul. Dworskiej dla Fundacji Wzrastanie. Po pierwszych remontach budynku została zorganizowana świetlica dla dzieci potrzebujących opieki z Dynowa. Latem 1992 roku organizowano obozy i kolonie dla małych grup dziecięco-młodzieżowych. W tym roku Fundacja organizowała również kolonie katolickie w ośrodku kolonijnym „Jarlanu” w Lipniku k/ Sieteszy. Ośrodek ten w 1993 roku „Jarlan”przekazał nieodpłatnie Fundacji. Odtąd w Lipniku gromadziła się duża grupa wolontariuszy, pomagająca nie tylko w prowadzeniu kolonii, ale zainteresowana szerszą pomocą dzieciom i młodzieży.

Wkrótce w Lipniku został zorganizowany Dom dla Dzieci, a także świetlice: w Rzeszowie, Łańcucie, Głogowie, Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, Radymnie, Giedlarowej k/ Leżajska (bursa dla dzieci w dawnym Domu Katechetycznym) .

 

 

Fundacja Pomocy Młodzieży

im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

w Lipniku z/s Łopuszka Mała 13

37-220 Kańczuga,

tel./fax. 16 642 44 48

NIP: 795-15-61-960

REGON: 650038953

KRS:  0000065901

 

http://wzrastanie.com.plPomóż naszym podopiecznym!Ofiaruj 10 zł na fundusz stypendialny im. Abpa Józefa Życińskiego